Kinizm (Sinizm) nedir?

Sinizm nedir kavramının en genel tanımı bireyselliktir. Kinizm ya da sinizm olarak ifade edilen bu terim, bireylerin erdeme, mutluluğa ve bağımsızlığa hiçbir değere bağlı olmadan bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak ulaşabileceğini savunan bir felsefedir. Doğal bir hayatın benimsendiği mutluluk, erdem gibi değerlerden bağımsız olarak sosyal normları küçümseyen sinizm kavramında bireysellik ön plandadır.

Sinizm, M.Ö. 4. yüzyılda Yunan Şehir devletlerindeki toplumsal, siyasi, kültürel yozlaşmışlığın ve kargaşalığın karşısında umutsuzluğa kapılan ve yaşamını anlamlandırmak için bir dayanak arayan bireye bir çıkış yolu  sunmaktadır.

  Örgütsel sinizm ise çalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar. Bu tarz durumlar ortaya çıktığında bireyler birtakım sinik davranışlarda bulunurlar. Sinizm felsefesinin kökeni eski yunanda ortaya çıkmıştır. Bu felsefe erdemli şekilde ve bütün bağımlılıklarından kurutulup özgür kalarak kendi kendine yeter bir insan olmayı savunmaktaydı. Günümüzde sinizm kavramı daha çok; bireyleri zor beğenen memnuniyetsiz, olaylara sürekli eleştirel yaklaşan, menfaat düşkünü olumsuz düşüncelerle dolu varlıklar olarak nitelendirecek bir düşünce  akımıdır.

Sinizmin Nedenleri

  • Örgüt çalışanlarının isteklerinin hemen gerçekleşmesini istemeleri
  • Çok kısa bir zaman diliminde terfi etme arzusu
  • Çalışanların, eğitim düzeyinin düşük veya yüksek olma durumuna göre gelecekten umutlu olma oranının değişkenliği
  • Medeni duruma göre ortaya çıkan iş yaşam dengesindeki uyumsuzluklar
  • Ücret artışının yetersiz olduğunu düşünme
  • Çalışma süresinde ve iş sorumluluğunda görülen düzensiz veya istikrarlı artışlar
  • İşletmeye karşı olan adalet duygusu ve işe doyum oranının azalması.

Örgütsel Sinizmin Boyutları 

  • İnanç Boyutu (Bilişsel Boyut): Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda örgütün dürüstlük ve örgütsel bütünlükten yoksun olduğuna dair bir kanı oluşmuştur.

• Duygu Boyutu (Duyuşsal Boyut): Duyuşsal boyutu, örgüte yönelik kızgınlık, öfke, utanç, sıkıntı, tiksinti, hayal kırıklığı ve şüphelenme gibi olumsuz duygular oluşturmaktadır.

• Davranışsal Boyut: Davranış boyutu açısından bakıldığında bu boyutta örgütsel sinikler örgütü veya çalışanları küçük düşürücü davranışlarda bulunma eğilimi gösterirler.

Sinizmin Sonuçları 

İşletmede örgütsel sinizmin çok fazla hakim olması durumunda bu durumun çalışanlar ile örgüt açısından çok boyutlu ve birbirinden farklı birçok değişik sonuca yol açtığını söyleyebiliriz. Sinik tutum ve davranışlara yönelen bireyleri kişisel olarak ele aldığımızda birçok sorunla yüzleşmek zorunda olduğunu görürüz.

Kaynak

Emine Besirik
Şanlıurfa OMÜ| havacılık yönetimi